. .

Sunday, February 26, 2012

Vài Hình Ảnh Về Điều Trần Nhân Quyền tại Liên Bang ÚC ngày 24.02.2012 - CXN

Sau 2 ngày vắng mặt trên CXN Blog để tham dự cuộc Điều Trần Nhân Quyền tại Liên Bang ÚC vào 2 ngày 24 và 25.02.2012, Kỹ Sư Nguyễn Xuân Châu đã trở lại và có vài hình ảnh sau đây:

Từ trái qua phải: Anh Trần Đông (8406 Vic), Dáng Thơ (Vic), Nguyễn Quang Duy (Vic), Châu Xuân Nguyễn (Vic), TS Lê Kim Song (Western Australia), Tuấn Anh Phạm (N.S.W.)


Panel: Hon Phillip Ruddock (Liberal), Honourable Chairperson Laurie Ferguson & ancilliary staff

Thêm: TS Kiều Tiến Dũng và Hon. Michael Denby (Labour)
Nguồn: CXN Blog

-

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...