. .

Friday, March 17, 2017

FB Live Stream 2 chủ đề: Team Work + Tình Hình Biển Đông

Huỳnh Quốc Huy FB live stream – Mar. 17, 2017
formatted & saved by Le Tung Chau with the Author's approvalTeam Work of Social Network Defender

Xây dựng Team Work để tự bảo vệ các Trương Mục [account] Facebook và Social Network [Mạng Xã Hội]


https://youtu.be/Xvq8DOye3_Y


Chuyển Biến Quân Sự từ Mỹ + Nhật trên Biển Đông hiện tại

Biển Đông đang diễn ra những chuyển biến quan trọng và sẽ có tầm ảnh hưởng thuận lợi cho chặng đường chúng ta đi sắp tới


https://youtu.be/QF3VhPJNvsU

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...