. .

Wednesday, March 15, 2017

TRẢ LỜI PHỎNG VẤN ĐÀI RADIO SAIGON-HOUSTON (USA)

by Huỳnh Quốc Huy FB live stream – Mar. 15, 2017 - formatted & saved by Le Tung Chau with the Author's approval


TRẢ LỜI PHỎNG VẤN ĐÀI RADIO SAIGON-HOUSTON (USA)


Huỳnh Quốc Huy FB live stream – Mar. 15, 2017 tường thuật lại buổi Huy trả lời phỏng vấn do Radio Saigon-Houston, Hoa Kỳ, thực hiện về Chủ đề: Tiến trình đấu tranh dành quyền sống, quyền tự do và dân tộc tự quyết cho dân tộc Việt Namhttps://youtu.be/gf2xDNfjEFM

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...