. .

Monday, April 9, 2012

Saigon Của Tôi - nhạc và lời Phan Kiên


LTC: Một Bài hát hay do Phan Kiên sáng tác sau khi mất Saigon, có vẻ bị bỏ quên. LTC viết note lại dựa theo bản thu giọng hát Julie Quang (có lẽ năm 1977)...Tưởng niệm tháng Tư đen 37'.
-

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...