. .

Tuesday, November 30, 2010

Việt Cộng/Trung cộng lại hack DCVonline và Thông Luận

khoảng chiều tối Monday, Nov 29, 2010 giờ Việt Nam, Việt Cộng/Trung cộng lại hack DCVonline và Thông Luận

Việt Cộng/Trung cộng lại hack DCVonline và Thông Luận!!!
                           Lần này chúng để lại tên, cờ tự nhận "tác giả" luôn!

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...