. .

Thursday, October 27, 2016

Quân Sử III

by Bộ Tổng Tham Mưu Việt Nam Cộng Hòa 1971 [TTM / QLVNCH]


Sử Việt Nam cận đại khởi từ thực dân Pháp xâm lăng 1847 đến khi Nhật can thiệp vào Đông Dương 1945

Quân Sử III

Chủ biên: Đại Tá Phạm Văn Sơn
Biên Soạn: Thiếu Tá Lê Văn Bân
Trung Tâm Ấn Loát Ấn Phẩm Quân Lực VNCH [ALAP/QLVNCH] ấn hành
Bộ TTM xuất bản
Saigon 1971

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...