. .

Friday, June 10, 2011

Nhân dân đứng, Đảng quỳ-Babui/DCVonline

đảng cộng sản VN = Dối trá, Đê hèn, Nhục nhã---->
Nhân dân đứng, Đảng quỳ


VC = đảng mãi quốc cầu vinh-tranh Babui


No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...