. .

Tuesday, December 4, 2012

Vài hình ảnh Tang Lễ Cha Chân Tín

Ảnh do Nhóm Cựu Tù VC Côn Đảo pre 1975 còn lại tại Saigon thực hiện khi viếng và vĩnh biệt Cha tại Dòng Chúa Cứu Thế Saigon, Dec. 02, 2012.
Nhập Quan

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...