. .

Friday, February 15, 2019

Tạp chí Văn Nghệ


Tap chi VĂN NGHỆVăn Nghệ là (nguyệt san) tạp chí tranh đấu văn học - nghệ thuật mới.
Chủ nhiệm: Lý Hoàng Phong
Thư Ký Tòa soạn: Ngọc Dũng
Trị sự: Phí Ích Nghiễm (tức Dương Nghiễm Mậu)
Tòa soạn và Trị sự: 554 Trương Minh Giảng, Saigon
Số đầu tiên ngày 01 tháng 02 - 1961
Số cuối cùng (số 24) tháng 6 & 7 - 1963
Cả thảy được 24 số
Từ số 1 (tháng 2-1961) đến số 24 (tháng 6 & 7-1963) được xem là Bộ cũ.

Sau số 24, tạp chí Văn Nghệ tạm ngưng trong 4 tháng, và tiếp tục trở lại, gọi là Bộ mới. Bộ mới chỉ ra được có 2 số. Số 1 Bộ mới tháng 11-1963, tức số 25, và Số 2 Bộ mới tháng 12-1963, tức số 26. Sau đó tạp chí đóng cửa vĩnh viễn. Không rõ nguyên do.

==> Issuu Preview for sample:==> Preview on Issuu [10]

==> Mediafire download:

>> Van Nghe so 01 Feb. 1961 - 98 MB

>> Van Nghe so 02 Mar. 1961 - 126 MB

>> Van Nghe so 03 Apr. 1961 - 67 MB

>> Van Nghe so 04 May 1961 -125 MB

>> Van Nghe so 05 Jun. 1961 - 117 MB

>> Van Nghe so 06 Jul. 1961 - 105 MB

>> Van Nghe so 07 Aug. 1961 - 93 MB

>> Van Nghe so 08 Sept. 1961 - 100 MB

>> Van Nghe so 9-10 Nov. 1961 - 27 MB

>> Van Nghe so 20 Jan 1963 - 26 MB

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...