. .

Thursday, October 6, 2016

Truyện Ba Người Lính Nhảy Dù Lâm Nạn

by Nguyễn Mạnh Côn - NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xb Saigon 1960 - Tư liệu riêng của LTChau


Truyện Ba Người Lính Nhảy Dù Lâm Nạn

by Nguyễn Mạnh Côn
NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xb
Saigon 1960
300 pages


Tập Truyện ngắn - Dự tri Khoa học - Lý Thuyết hoặc Dự Thuyết về Khoa Học (nhất là ảnh hưởng của Thuyết Tương Đối của Einstein) đồng thời diễn bày quan điểm, viễn kiến riêng độc đáo về Lịch Sử (thời Quang Trung Nguyễn Huệ)Downloadable link: http://www.mediafire.com/file/mcdw9sf7z0edsq1/BaNguoiLinhNhayDu_NgManhCon_formatted_by_LTC.pdf/file


-

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...