. .

Wednesday, October 5, 2016

Kỷ Yếu Phân Khoa Văn Học và Khoa Học Nhân Văn Viện ĐẠI HỌC VẠN HẠNH

saved & FlipBook formartted by LTChau Oct. 16, 2016


Kỷ Yếu Phân Khoa Văn Học và Khoa Học Nhân Văn Viện ĐẠI HỌC VẠN HẠNH


- Lời Nói Đầu
- Tổ Chức Hành Chánh
- Ban Giảng Huấn
- Giới Thiệu Khái Quát / Điều Kiện Nhập Học / Thành Phần các Văn Bằng / Chương Trình Niên Khóa 1967-1968 / Nội Dung các Môn Học / Niên Khóa và Thi Cử / Học Bổng / Du Học / Trao Đổi Sinh Viên và Giáo Sư / Thư Viện
- Thể Thức Thi và Hệ Số
- Nghị Định Thành Lập Viện ĐẠI HỌC VẠN HẠNH của Bộ Quốc Gia Giáo Dục ký ngày 17/10/1964


No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...