. .

Monday, May 25, 2009

Cho Tao Chưởi Mầy Một Tiếng - Trạch Gầm


Cho Tao Chưởi Mầy Một Tiếng, việt cộng!
Trạch Gầm


Đụ má
, cho tao chưởi mầy một tiếng,

Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu?
Ngậm phải củ gì mà mầy cứng miệng,
Đảng của mầy, chết mẹ … đảng tào lao.


Chế độ mầy vài triệu tay cầm súng,
Cầm súng làm gì … chẳng lẽ hiếp dân.
Tao không tin lính lại hèn đến thế,
Lại rụng rời … trước tai ách ngoại xâm.

Mầy vỗ ngực. Anh hùng đầy trước ngõ,
Sao cứ luồn, cứ cúi, cứ van xin
“Môi liền răng” à thì ra vậy đó
Nó cạp mầy, mầy thin thít lặng thinh.

Ông Cha mình bốn ngàn năm dựng nước,
Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu.
Thân phận mầy cũng là Lê, là Nguyễn
Hà cớ gì .... mầy hèn đến thế sao!

Chuyện mầy làm Toàn Dân đau như thiến,
Mầy chết rồi, tao nghĩ chẳng đất chôn.
Hãy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi,
Cứ đà nầy... chết tiệt còn sướng hơn.

Đàn gảy tai trâu .... xem chừng vô ích,
Giờ mầy nghe tao chưởi còn hơn không ...

Trạch Gầm

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...