. .

Wednesday, February 4, 2009

TA ĐI TRÊN GIÒNG LỊCH SỬ Tuyển Tập 3 (Nhạc)

by Phong Trào Du Ca Việt Nam 1971


$pageIn

TA ĐI TRÊN GIÒNG LỊCH SỬ Tuyển Tập 3

Phong Trào Du Ca Việt Nam ấn hành - 19711- Im lặng là đồng lõa (Nguyễn Đức Quang)
2- Phòng thí nghiệm công cộng (Nguyễn Đức Quang)
3- Cho đồng bào tôi (Nguyễn Đức Quang)
4- Dạ Hành (Phạm Duy)
5- Canh bạc âm phủ (Giang Châu)
6- Mùa xuân trong ta (Giang Châu)
7- Ta đi trên dòng lịch sử (Bùi Công Thuấn)
8- Tình ca quê hương (Bùi Công Thuấn)
9- Hát trong nhà máy (Bùi Công Thuấn)
10- Đến với quê hương tôi (Bùi Công Thuấn)
11- Xin cho mưa hòa bình (Bùi Công Thuấn)
12- Mãi mãi bên nhau (Bùi Công Thuấn)
13- Có chúng tôi (Bùi Công Thuấn)
14- Hát cho tương lai hòa bình (Đặng Mục Tử)
15- Dựng tình người (Ngô Ngọc Hùng)
16- Ngày Việt Nam (Ngô Ngọc Hùng)
17- Này người (Phạm Minh Hùng)
18- Cùng nhau lấy lại (Phạm Minh Hùng)
19- Mùa đông đã đến (Phạm Minh Hùng)
20- Quân thành phố (Nguyễn Quyết Thắng – Phan Nguyệt Quờn)
21- Gọi tên đất Mẹ (Nguyễn Quyết Thắng – Phan Nguyệt Quờn)
22- Vắt tay lên trán (Nguyễn Quyết Thắng)
23- Hát để nhớ đời (Trần Đình Quân)
24- Những chiếc khăn (Trần Đình Quân)
25- Màu xanh của lá (Trần Đình Quân)
26- Đêm hồi động (Trần Quang Lộc)
27- Ta biết gì trên quê hương ta (Trần Quang Lộc)
28- Đường thơm quê hương (Tôn Thất Lan)
29- Cùng đi lên (Tôn Thất Lan)
30- Trăng làng ta (Nguyễn Hữu Nghĩa)

$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut$pageIn
$pageOut

các Phần tiếp [xếp theo Tác giả]==>

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...