. .

Saturday, October 29, 2016

VIỆT LÝ TỐ NGUYÊN

by Giáo Sư KIM ĐỊNH [1915-1997], An Tiêm xuất bản, Saigon 1970


VIỆT LÝ TỐ NGUYÊN430 pages
Biên khảo tâm huyết của Linh Mục, Giáo Sư KIM ĐỊNH [1915-1997] "cốt tìm ra những nét căn bản chạy ngầm xuyên qua lịch sử nước nhà, . . . . . . sự quay về học lại nguồn gốc nước nhà dưới mọi khía cạnh văn minh, văn hóa, định chế, sử địa, văn chương ... không còn là một khảo cổ suông trong thư viện nhưng chính là giúp vào việc kiến quốc, tìm ra và củng cố tinh thần dân tộc, đặt nền tảng vững chắc cho nền quốc học ngày mai..."

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...