. .

Tuesday, November 1, 2016

Nhật Ký Đỗ Thọ

by Đỗ Thọ [1935-1964], Sĩ Quan Tùy Viên của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Đồng Nai xuất bản, Saigon 1970, tư liệu của LTChau


Nhật Ký Đỗ Thọ

Kể lại chi tiết cuộc đảo chánh 1-11-1963 cùng cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và em trai, ông Ngô Đình Nhu, Cố Vấn.

=> download PDF book (Mediafire, best quality, 104MB)Đỗ Thọ: Trung Úy Tùy Viên của Tổng Thống đệ nhứt Cộng hòa Việt Nam: Ngô Đình Diệm [1901-1963]
- tốt nghiệp Khóa 12 Võ Bị Quốc Gia Dalat 1956 -tức Khóa Võ Bị đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa- lúc bấy giờ Trường Võ Bị Quốc Gia Dalat do Trung Tá Nguyễn Văn Thiệu [Tổng Thống đệ nhị cộng hòa 1967 - 1975] làm Chỉ Huy Trưởng.
- 1957 theo học khóa bộ binh 9 tháng tại Fort Benning [USA]
- 1958 theo học lớp phi hành 2 năm ở Hoa Kỳ, tốt nghiệp Phi công ngành phóng pháo cơ [T. 28 và Skyraider]
- 1961 Tùy Viên của Tổng Thống Ngô Đình Diêm cho đến cuộc đảo chính 1 tháng 11 năm 1963
- 1964 tử nạn trong một vụ máy bay rơi ở Quảng Nam


Sách cùng chủ đề: CÔNG DÂN ÁO GẤM -Hồi Ký- Lê Tử Hùng
Hồi Ký của Ký Giả Lê Tử Hùng - Đồng Nai xuất bản, Saigon 1971 - tư liệu của LTChau

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...