. .

Sunday, January 9, 2011

"Thư" nội bộ của VC Bắc bộ phủ

...Càng gần đến ngày Đại hội Đảng XI bầu khí đấu đá trong nội bộ ĐCSVN càng nóng, phơi bày những những tranh chấp càng cao. Thông Luận vừa nhận được một số văn thư từ các đảng viên “lão thành” cao cấp:
♦ Văn thư 1: đề ngày 12/12/2010, ký tên các ông Lê Khả Phiêu, Nguyễn Đức Bình...

Ở trong còn lắm điều hay...
(Văn thư triều chính) 
Một số đảng viên lão thành cấp cao...

Thông Luận: Càng gần đến ngày Đại hội Đảng XI bầu khí đấu đá trong nội bộ ĐCSVN càng nóng, phơi bày những những tranh chấp càng cao. Thông Luận vừa nhận được một số văn thư từ các đảng viên “lão thành” cao cấp:

Văn thư 1: đề ngày 12/12/2010, ký tên các ông Lê Khả Phiêu, Nguyễn Đức Bình.

Văn thư 2: đề ngày 19/12/2010, ký tên các ông Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải, Nguyễn Đức Bình, Đồng Sỹ Nguyên, Lê Xuân Tùng và Phạm Thanh Ngân.

Văn thư 3: đề ngày 28/12/2010, ký tên các ông Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh, Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Trung tướng Lê Hữu Đức.

Xin chuyển đến bạn đọc với mong muốn chia sẻ thêm những thông tin bên lề nhưng rất “bản chất” về hiện tình nội bộ ĐCSVN.
Thông Luận© Thông Luận 2011

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...