. .

Friday, October 14, 2016

VIỆT NAM MÁU LỬA

Sách dày 530 pages by Nghiêm Kế Tổ - Ấn Quán VÕ VĂN VÂN Saigon 1954


VIỆT NAM MÁU LỬA

biên khảo sử Việt Nam cận đại [giai đoạn từ Chính Phủ Trần Trọng Kim - tháng 4/1945- đến Hiệp định Geneve 1954 chia đôi đất nước và sự hình thành Quốc Gia Việt Nam] của Nghiêm Kế Tổ, một trong các lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng (cùng thời với Vũ Hồng Khanh)
Để tưởng niệm các đồng chí đã bỏ mình vì nước
và thân tặng các chiến sĩ đang tranh đấu, …tranh đấu không ngừng cho sự sống còn của TỔ QUỐC
Nghiêm Kế Tổ
1954

CHƯƠNG I: Cá tính Quốc gia trong quá trình tranh đấu của dân tộc -trang 9
CHƯƠNG II: Chính Phủ Trần Trọng Kim -trang 19
CHƯƠNG III: Chính Nghĩa Quốc gia -trang 88

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...