. .

Wednesday, May 13, 2009

Nhạc Vô Sĩ, HÀNG THẦN TRÂNG TRÁO -Thơ- Caubay

Nhạc Vô SĩHÀNG THẦN TRÂNG TRÁO


Bên trên là giấy chứng minh
Bên dưới là sổ gia đình vẹm cho

Miệng cười trơ cái mặt mo
Hai tay cung kính khoe trò luồn trôn
Tuổi già bán rẻ linh hồn
Mua gì? Bác, Đảng, hay (h)ồn còn tơ

Loài người sao có kẻ dơ
Hủy mình, chối bạn đi thờ kẻ gian
Cuối đời làm kẻ qui hàng
Thốt lời xu nịnh bẽ bàng cháu con.

Caubay
12-02-2007

No comments:

Post a Comment

Enter you comment ...